Algemene Voorwaarden

Welkom bij Lava Art AS.

Privacy

Bekijk onze Privacyverklaring, die ook geldt voor je bezoek aan Lava ART AS, om onze werkwijze te begrijpen. We geven jouw gegevens niet door aan personen buiten ons bedrijf. Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt zolang je een actieve klant bent bij ons en ook als je geen klant meer bent. Jouw gegevens worden opgeslagen totdat je besluit deze zelf te verwijderen of ons vraagt ze te verwijderen. Een verzoek tot het verwijderen van alle persoonlijke gegevens kun je sturen aan onze afdeling ondersteuning: [email protected]

Elektronische communicatie

Wanneer je ons een e-mail stuurt, communiceer je elektronisch met ons. Je geeft toestemming om elektronische berichten van ons te ontvangen. Wij zullen met jou communiceren via e-mail. Je gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan je verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk geschiedt.

Copyright

Alle content op deze website die betrekking heeft op Lava Art, zoals tekst, grafische afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, foto’s, audioclips, digitale downloads, datacompilaties en software is eigendom van Lava Art AS of diens content leveranciers, en wordt beschermd door internationaal auteursrecht. De compilatie van alle aan Lava Art AS gerelateerde content op deze website is het exclusieve eigendom van Lava Art AS en wordt beschermd door internationaal auteursrecht. Alle software die op deze website gebruikt wordt, is eigendom van Lava Art AS of diens software leveranciers en wordt beschermd door internationaal auteursrecht.

Handelsmerken

Lava Art AS en andere aan Lava Art AS verwante merken die worden vermeld op onze website, zijn handelsmerken van Lava Art AS of diens dochtermaatschappijen en andere Lava Art AS grafische afbeeldingen, logo’s, pagina headers, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn handelsmerken of bedrijfsstijl van Lava Art AS of diens dochtermaatschappijen. De handelsmerken en bedrijfsstijl van Lava Art AS mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst dat niet van Lava Art AS is, zodanig dat dit mogelijk kan leiden tot verwarring onder klanten, of zodanig dat dit op enige manier Lava Art AS schaadt of in diskrediet brengt.

Disclaimers and Limitation of Liability

Gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van Lava Art AS voor eigen risico is van de gebruiker. Noch Lava Art AS, noch haar dochtermaatschappijen, functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, derden die content verzorgen, winkeliers, sponsors, licentieverschaffers (gezamenlijk “leveranciers”) of vergelijkbaren, garanderen dat Lava Art AS ononderbroken of foutloos geproduceerd wordt; ook geven zij geen garantie met betrekking tot de resultaten die worden behaald door het gebruik van Lava Art AS, of met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van enige informatie-inhoud, service of handelswaar die is verschaft via Lava Art AS. Deze website wordt door Lava Art AS aangeboden op basis van ‘zoals het is’ en ‘zoals voorradig’.  Lava Art AS geeft geen expliciete of impliciete voorstellingen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten op deze website. Voor zover toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving, wijst Lava Art AS alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Lava Art AS is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schades voortkomend uit de verzending en verwerking van de goederen nadat ze zijn verzonden vanuit het magazijn. Lava Art AS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze website of door producten die zijn aangeschaft via deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie verstrekt door Lava Art AS of haar dochterondernemingen, haar functionarissen, directeurs, medewerkers, agenten, leveranciers of vergelijkbaar, biedt een garantie of wettelijke verplichting; gebruiker dient op dergelijke informatie of adviezen dan ook niet te vertrouwen. 

Lava Art AS behoudt zich het recht voor om een geadverteerde prijs te wijzigen vóór aanvaarding van een bestelling. Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen te allen tijde worden ingetrokken. Als wij je bestelling niet kunnen uitvoeren, bieden we je een alternatief product aan.

Levering

De normale verwerktijd vanaf het moment dat we een bestelling ontvangen tot het moment van verzenden, duurt 24 uur of tot de eerst volgende werkdag. Hoe lang het transport duurt kan variëren en kan worden gecheckt bij het transportbedrijf dat je gekozen heeft. Als klant dien je ervoor te zorgen dat je brievenbus zodanig beveiligd is dat je je bestelling in goede staat en goed kunt ontvangen. Zodra het transportbedrijf ons heeft bevestigd dat je pakket is afgeleverd, gaan wij ervan uit dat je pakket goed door jou is ontvangen.

Creditcard

Je creditcard wordt belast als je de aankoop afrondt. Deze zelfde betaalwijze zal worden gebruikt voor toekomstige abonnementen. Als de gebruikte betaalmethode niet meer werkt, kan tot een andere betaalwijze worden overgegaan die wij dienen goed te keuren voor het nakomen van de abonnementsovereenkomst.

Klarna payments

Om u de betalingsmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en deze betalingsmethoden voor u kan aanpassen . Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

Als u vragen heeft over uw betaling, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Klarna’s klantenservice hier 24/ 7.

Invoerrechten en BTW

Controleer de invoerrechten en BTW indien die voor jou van toepassing zijn. Deze worden niet vermeld in het winkelmandje, bij het afrekenen, op de kwitantie of andere correspondentie, of op het aankoopbewijs. Je dient er zelf voor te zorgen dat alle belastingen en BTW zijn betaald volgens de regelgeving in jouw land. Lava Art AS is niet verantwoordelijk voor eventuele belasting- of BTW-vorderingen voor aankopen op onze pagina. BTW-teruggaaf wordt niet verstrekt.

Uw Account

Iedereen met een account kan zijn/haar account registreren om toegang te krijgen tot accountbeheersfuncties zoals het controleren van de bestelgeschiedenis of het achterlaten van productbeoordelingen. Om toegang te krijgen tot deze functies is een wachtwoord nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een sterk wachtwoord aan te maken, dit wachtwoord geheim te houden en het te wijzigen als vermoed wordt dat het bekend is geworden bij een derde partij.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties op zijn/haar account en voor de juistheid van de persoonlijke informatie.

Bij het plaatsen van een bestelling verklaar je dat alle gegevens die je ons hebt verstrekt waar en correct zijn, dat je een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die wordt gebruikt om je bestelling te plaatsen en dat er voldoende saldo is om de kosten van de goederen te dekken.

Lava Art AS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts af te sluiten, content te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Beoordelingen & Reviews

Klanten mogen een productbeoordeling en review plaatsen op de website indien zij een bestelling hebben ontvangen en hun account hebben geregistreerd om toegang te krijgen tot de accountbeheersfuncties van deze website.

Lava Art AS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken content te weigeren, te bewerken of te verwijderen.

Gebruikers die hun content inleveren, geven daarmee Lava Art AS: het onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig sublicentieerbare en overdraagbare recht om deze inhoud overal ter wereld in elk mediaformaat te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te distribueren weer te geven en er afgeleide werken van te maken.

De gebruiker verklaart dat hij/zij de enige auteur of eigenaar is van de ingeleverde inhoud of alle rechten hierop bezit. Dat de ingeleverde inhoud accuraat is en dat vrijwillig afstand gedaan is van alle ‘morele rechten’ over deze inhoud.

Voorts stemt de gebruiker ermee in geen content in te leveren waarvan bekend is dat die vals, onjuist of misleidend is; geen auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendoms- publiciteits- of privacyrechten van derden te schenden; geen content in te leveren die beschouwd kan worden als lasterlijk, smadelijk of hatelijk; of waarvoor een vergoeding is betaald door derden.

De gebruiker verklaart Lava Art AS schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, eisen en schade die een derde partij tegen Lava Art AS indient, als gevolg van content en materialen waarin door de gebruiker is voorzien.

Beleid voor annulering en productteruggave

Klanten kunnen zich terugtrekken uit een abonnementsovereenkomst en het herroepingsrecht zonder opgaaf van redenen uitoefenen binnen 14 dagen nadat de klant het product heeft ontvangen. Nadat het herroepingsrecht is gebruikt en ons een duidelijk bericht is gestuurd, heb je 14 dagen de tijd om het artikel terug te sturen. We raden aan om het artikel per post terug te sturen. Er is geen herroepingsrecht op andere pakketten in reguliere verzendingen. Bij gebruik van het herroepingsrecht moet de eerste zending ongeopend en met een intacte verzegeling worden geretourneerd. Als de verzegeling is verbroken, verliest u het recht om de goederen terug te sturen, maar wordt het abonnement nog steeds stopgezet.

Klanten die gebruik maken van het recht om een ​​abonnement op te zeggen of het recht om te annuleren, moeten Lava Art AS hiervan op de hoogte stellen via e-mail ter ondersteuning. Het herroepingsrecht moet duidelijk en duidelijk worden gemaakt, zodat wij u aanraden het herroepingsrecht door te geven. e-mail ([email protected]).

Als aan de voorwaarden van het herroepingsrecht is voldaan, zijn leveranciers verplicht om alle werkelijk door de klant betaalde kosten terug te betalen. De verzendkosten voor het retourneren van goederen moeten echter voor rekening van de klant zijn. De Klant is verantwoordelijk voor verlies of schade aan het geretourneerde artikel, in het geval van verlies of schade heeft Lava Art AS het volledige recht om dit geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen op het terugbetaalde bedrag. Voor het retourneren van pakketten die naar ons zijn verzonden, wordt deze 99kr toegevoegd. in extra verzendkosten.

 

Prijsbeleid

Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen door te voeren gedurende de abonnementsperiode.

Verandering in klantrelatie

Eventuele wijzigingen in de klantrelatie die relevant zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, met inbegrip van wijzigingen (adres, postadres, e-mail en telefoonnummer), dienen direct te worden gemeld aan Lava Art AS.

Productbeschrijving

Lava Art AS en haar filialen proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Lava Art AS kan echter niet garanderen dat productomschrijvingen of andere content van deze website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

Factuurkosten

Voor aankopen die niet met een creditcard worden betaald, wordt een aparte factuur opgesteld die wordt verstuurd naar het geregistreerde verzendadres. Per factuur zal een bedrag van (€____) in rekening worden gebracht. Bij producten die worden omgewisseld zal een nieuwe factuur worden opgesteld en verzonden naar het geregistreerde verzendadres. Er worden ook extra kosten ad (€____) in rekening gebracht.

Resale of our Products

Distributie van onze producten zonder onze toestemming is strikt verboden. Bij overtreding van deze voorwaarde wordt een rechtszaak aangespannen.

Toepasselijk recht

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Lava Art AS in Noorwegen. Derhalve zal de wetgeving van Noorwegen van toepassing zijn op deze disclaimers en voorwaarden, zonder dat eventuele principes van tegenstrijdigheden van wetten hiervan gevolgen ondervinden. Lava Art AS behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen in haar website en in deze disclaimers en algemene voorwaarden aan te brengen. Gebruiker aanvaardt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Noorwegen voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of aankoop via Lava Art AS (en gaat ermee akkoord eventuele geschillen ter zake alleen te beginnen in dergelijke rechtbanken), doet afstand van elk bezwaar tegen de vaststelling van de locatie voor dergelijke geschillen in de Noorse rechtbanken, en stemt ermee in, voor geen enkele Noorse rechtbank te pleiten of te vorderen dat het proces dat daar gevoerd zal worden, naar een ongeschikte rechtbank is gebracht.

Websitebeleid, wijziging en scheidbaarheid

Bekijk onze andere beleidslijnen, allemaal onder Klantenservice, die zijn geplaatst op deze website. Dit beleid geldt ook voor jouw bezoek aan Lava Art AS. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan onze site, prijzen, beleid en deze Gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, zal die voorwaarde worden beschouwd als scheidbaar en bruikbaar voor zover toegestaan volgens de wet en doet dat geen afbreuk aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van enige resterende voorwaarde.

Fouten en omissies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten of onjuistheden in deze website. De informatie, prijzen en kortingen die hierin staan, zijn zonder kennisgeving onderhevig aan verandering.

Bepalende taal

De algemene voorwaarden van Lava Art AS zijn oorspronkelijk in het Noors geschreven en vertaald in de talen van de volgende landen (Zweden / Denemarken / Finland / VK / Duitsland / Oostenrijk / VS / Nederlands). Alle vertaalde versies van de algemene voorwaarden van Lava Art AS worden als even authentiek beschouwd. Als er echter afwijkingen tussen vertaalde versies optreden, vertegenwoordigt de Noorse versie de regeertaal en is het leidend in elk juridisch proces.

Het klachtenportaal van de Europese Commissie kan ook worden gebruikt als u een klacht wilt indienen. Dit is met name relevant als u een consument bent die in een ander EU-land woont.
De klacht wordt hier ingediend – http://ec.europa.eu/odr